Adatvédelmi nyilatkozat

NYILATKOZAT ADATKEZELÉS MEGFELELŐSSÉGE KAPCSÁN

A Spindelbau Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Szolnoki út 44, Cégjegyzék száma: 13-09-102567) a társaságunk partnere felé az alábbi nyilatkozatot tesszük:

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy társaságunk a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek (GDPR) és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
  2. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy társaságunk a szerződései kapcsán tudomására jutott természetes személyek adatait, mint adatkezelő kezeli.
  3. Nyilatkozunk, hogy személyes adatot kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, valamint az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelünk. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelési célnak. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.
  4. Kijelentjük, hogy az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeink során az 1. pontban foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi szerződött partnerünktől is.
  5. Nyilatkozunk arról, hogy társaságunk az adatkezelés megkezdése előtt a tájékoztatáshoz való jogot minden érintett részére biztosítja annak érdekében, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. továbbá az adatkezeléssel összefüggésben az őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatjuk az érintetteket.
  6. Az adatkezelés során a Spindelbau Kft a személyes adatok védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Ennek érdekében az 1. pontban foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, megfelelő védelemmel ellátva tároljuk az összegyűjtött személyes adatokat. Az adatvédelem magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely a megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

 

Cegléd 2018., Spindelbau Kft.